Ray điện an toàn cầu trục

Ray điện an toàn cầu trục cũng giống như dây dẫn điện bình thường. Nhưng ray điện an toàn cầu trục có dạng hở và chổi quét điện tiếp xúc lấy điện.

...