Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục được cung cấp theo dạng bộ có 2 khung dầm và 4 bánh xe. Dầm biên cầu trục tại Công ty Tuấn Đạt có sẵn nhiều qui cách kích thước.

...